در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

رستوران شقایق

نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

  نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان "رستوران شقایق "


به ازای هر 100.000 ريال خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید
در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.


 گروه غیرفعال :مشترکینی که امتیازات ایشان بین 0-20امتیاز باشد به عنوان مشتری غیرفعال محسوب می گردند.  گروه برنزی :مشترکینی که امتیازات ایشان بین 20-30 امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

5 % هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.
توجه: مشتریان گروه برنزی که فاصله بین دوخریدشان بیش از1 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.  گروه نقره ای :


مشترکینی که امتیازات ایشان بین 30-60 امتیاز باشد به عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
7% هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.
توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش از1ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند. گروه طلایی:


مشترکینی که امتیازات ایشان بین 60-100 امتیاز باشدبه عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

10% هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود. 

توجه: مشتریان گروه طلایی که فاصله بین دوخریدشان بیش از1 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.  گروه VIP :مشترکینی که امتیازات ایشان 100به بالا امتیاز باشد به عنوان مشتری VIP محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

13 % هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.

توجه: مشتریان گروه VIP که فاصله بین دوخریدشان بیش از1ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.